1. Bescherming van persoonsgegevens

1.1. Door persoonsgegevens in te voeren, bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens heeft begrepen, dat hij/zij akkoord gaat met de formulering ervan en dat hij/zij deze volledig aanvaardt.

1.2 De aanbieder is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de gebruikers in de zin van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de “AVG”). De aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de AVG.

1.3. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.4 Bij het plaatsen van een bestelling zijn persoonsgegevens nodig voor een succesvolle afhandeling van de bestelling (naam en adres, contactpersoon). Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de bestelling van de Gebruiker en de uitoefening van rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is ook het verzenden van commerciële communicatie en het uitvoeren van andere marketingactiviteiten. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de AVG. 1 letter b) van de AVG, de nakoming van de wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG en het gerechtvaardigde belang van de aanbieder op grond van artikel 6, lid 1, van de AVG. 1 sub f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van de aanbieder is de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

1.5 De Aanbieder maakt voor de uitvoering van de Licentieovereenkomst gebruik van de diensten van onderaannemers, in het bijzonder de postdienstverlener (persoonsgegevens worden opgeslagen in 3 landen) en de webhostingprovider. Onderaannemers worden doorgelicht om persoonsgegevens veilig te verwerken. De provider en de onderaannemer van de webhosting hebben een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens afgesloten, volgens welke de onderaannemer verantwoordelijk is voor de goede beveiliging van de fysieke, hardware- en softwareperimeter en daarom rechtstreeks aansprakelijk is jegens de gebruiker voor elk lek of elke inbreuk op persoonsgegevens.

1.6 De Aanbieder bewaart de persoonsgegevens van de Gebruiker gedurende de periode die nodig is om de rechten en plichten uit te oefenen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker en om aanspraken te doen gelden die voortvloeien uit deze contractuele relaties (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie). Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

1.7 De Gebruiker heeft het recht om de Aanbieder te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens op grond van artikel 15 van de AVG, rectificatie van persoonsgegevens op grond van artikel 16 van de AVG of beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG. De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1. 1 lid 1 sub a en c tot en met f AVG. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

1.8 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens indien hij/zij van mening is dat zijn/haar recht op bescherming van persoonsgegevens is geschonden.

1.9 De Gebruiker is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van het contract, en zonder het verstrekken van persoonsgegevens is het niet mogelijk om het contract door de aanbieder te sluiten of uit te voeren.

1.10 De aanbieder voert geen automatische individuele besluitvorming uit in de zin van artikel 22 van de AVG.

1.11 Een persoon die geïnteresseerd is in het gebruik van de diensten van de Aanbieder door het contactformulier in te vullen:

stemt in met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het elektronisch verzenden van commerciële communicatie, reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek en directe productaanbiedingen door de aanbieder en derden, maar niet vaker dan eenmaal per week, en
verklaart tegelijkertijd dat hij/zij het verzenden van informatie overeenkomstig punt 1.11.1 niet beschouwt als ongevraagde reclame in de zin van wet nr. 40/1995 Coll., zoals gewijzigd, omdat de gebruiker informatie verzendt volgens punt 1.11.1 in combinatie met § 7 van wet nr. 480/2004 Coll., stemt hij daar uitdrukkelijk mee in.
De toestemming op grond van deze paragraaf kan te allen tijde door de Gebruiker schriftelijk worden ingetrokken bij de kosice@redaj.sk.
1.12 De aanbieder gebruikt bij zijn presentatie zogenaamde cookies met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, het aanbod te personaliseren, anonieme gegevens te verzamelen en voor analytische doeleinden. Door de website te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van deze technologie.

2. Rechten en plichten tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker (verwerkersovereenkomst)

2.1 Met betrekking tot de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Klant is de Aanbieder een tussenpersoon in de zin van artikel 28 van de AVG. De gebruiker is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten bij de verwerking van persoonsgegevens waartoe de Aanbieder toegang heeft gekregen in het kader van de uitvoering van de licentieovereenkomst die is gesloten in de vorm van aanvaarding van de www.redaj.sk Algemene Voorwaarden (hierna te noemen de “Licentieovereenkomst”) die met de Gebruiker is gesloten op de datum van opening van het Gebruikersaccount.

2.3. De Aanbieder verbindt zich ertoe om persoonsgegevens voor de Gebruiker te verwerken voor zover en voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de artikelen 2.4 – 2.7 van deze Algemene Voorwaarden. Verwerkingsmethoden worden geautomatiseerd. In het kader van de verwerking zal de aanbieder persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwijderen. De aanbieder heeft niet het recht om persoonsgegevens te verwerken die in strijd zijn met of buiten het bereik van deze algemene voorwaarden vallen.

2.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe om persoonsgegevens voor de Gebruiker in de volgende mate te verwerken:

gemeenschappelijke persoonsgegevens,
bijzondere categorieën van gegevens volgens artikel 9 van de AVG, verzameld door de Gebruiker in verband met zijn eigen bedrijfsactiviteit.
2.5. De Aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken met het oog op de verwerking van de vragen en verzoeken van de Klant die via het contactformulier zijn verkregen.

2.6. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op de werkplekken van de Aanbieder of zijn onderaannemers in de zin van punt 2.8 van deze Algemene Voorwaarden, op het grondgebied van de Europese Unie.

2.7. De Aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klanten van de Gebruiker voor de Gebruiker te verwerken, gedurende de periode die nodig is voor de uitoefening van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker en uit de uitoefening van vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relaties (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie).

2.8 De gebruiker geeft toestemming voor de inschakeling van een onderaannemer als onderaannemer op grond van art. 28 lid 1. 2 AVG, de aanbieder van applicatiehosting. Tegelijkertijd verleent de Gebruiker de Aanbieder een algemene toestemming om een andere verwerker van persoonsgegevens bij de verwerking te betrekken, maar de Aanbieder moet de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van alle voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het inhuren van extra tussenpersonen of hun vervanging en de Gebruiker de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen deze wijzigingen. De Aanbieder moet aan zijn onderaannemers in de hoedanigheid van verwerker van persoonsgegevens dezelfde verplichtingen opleggen voor de bescherming van persoonsgegevens als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

2.9. De aanbieder verbindt zich ertoe dat de verwerking van persoonsgegevens met name op de volgende wijze wordt gewaarborgd:

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet en op basis van de instructies van de Gebruiker, d.w.z. om alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de levering van het Webplatform.
De aanbieder verbindt zich ertoe de technische en organisatorische bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, zodat ongeoorloofde of toevallige toegang tot de gegevens, de wijziging, vernietiging of het verlies ervan, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerkingen en ander misbruik niet kunnen plaatsvinden, en dat alle verplichtingen van de verwerker van persoonsgegevens voortdurend worden gewaarborgd op het gebied van personeel en organisatie tijdens de periode van gegevensverwerking. voortvloeiend uit de wetgeving.
De genomen technische en organisatorische maatregelen staan in verhouding tot het risiconiveau. De Aanbieder zal ze gebruiken om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen en om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.
De aanbieder verklaart hierbij dat de bescherming van persoonsgegevens onderworpen is aan de interne veiligheidsvoorschriften van de aanbieder.
Alleen bevoegde personen van de Aanbieder en onderaannemers die de voorwaarden en omvang van de gegevensverwerking hebben die door de Aanbieder zijn bepaald, hebben toegang tot persoonsgegevens in de zin van artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden, en elk van deze personen heeft toegang tot persoonsgegevens onder zijn unieke identificatiecode.
De bevoegde personen van de Aanbieder die persoonsgegevens verwerken op grond van deze Algemene Voorwaarden zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen, waarvan de openbaarmaking hun veiligheid in gevaar zou brengen. De aanbieder zorgt ervoor dat hij aantoonbaar aan deze verplichting is gebonden. Aanbieder draagt er zorg voor dat deze verplichting van Aanbieder en de bevoegde personen ook na beëindiging van de arbeidsverhouding of andere relatie met Aanbieder blijft bestaan.
De aanbieder zal de gebruiker bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, indien mogelijk, om te voldoen aan de verplichting van de gebruiker om te reageren op verzoeken om uitoefening van de rechten van de betrokkene zoals uiteengezet in de AVG; en bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de aanbieder beschikt.
Bij beëindiging van de dienstverlening in verband met de verwerking op grond van artikel 2.7 van deze Algemene Voorwaarden is de Aanbieder verplicht om alle persoonsgegevens te wissen of terug te geven aan de Gebruiker, tenzij de Aanbieder op grond van een bijzondere wet verplicht is om persoonsgegevens op te slaan.
De Aanbieder zal de Gebruiker alle informatie verstrekken die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de AVG aan te tonen en zal audits, inclusief inspecties, laten uitvoeren door de Gebruiker of een andere door de Gebruiker gemachtigde auditor.
2.10 Gebruiker verplicht zich om Aanbieder onverwijld op de hoogte te stellen van alle aan Gebruiker bekende feiten die van invloed kunnen zijn op de juiste en tijdige uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en om Aanbieder de medewerking te verlenen die nodig is om aan deze Voorwaarden te voldoen.

3. Slotbepalingen

3.1 Deze Algemene Voorwaarden houden op geldig te zijn na het verstrijken van de in artikel 1.6 en artikel 2.7 van deze Voorwaarden genoemde termijn.

3.2 De Gebruiker gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door de toestemming aan te vinken via het online formulier. Door het vakje toestemming aan te vinken, geeft de gebruiker aan dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, ermee instemt en ze volledig accepteert.

3.3 Aanbieder is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De aanbieder is verplicht om de nieuwe versie van de algemene voorwaarden onverwijld op zijn website te publiceren of de nieuwe versie naar het e-mailadres van de gebruiker te sturen.

3.4. Contactgegevens van de Aanbieder in verband met deze Algemene Voorwaarden: +421 908 089 114, kosice@redaj.sk.

3.5 Relaties die niet uitdrukkelijk door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, worden beheerst door de AVG en de rechtsorde van Tsjechië, in het bijzonder Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01.01.2024.

1. Bescherming van persoonsgegevens

1.1. Door persoonsgegevens in te voeren, bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens heeft begrepen, dat hij/zij akkoord gaat met de formulering ervan en dat hij/zij deze volledig aanvaardt.

1.2 De aanbieder is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de gebruikers in de zin van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de “AVG”). De aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de AVG.

1.3. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.4 Bij het plaatsen van een bestelling zijn persoonsgegevens nodig voor een succesvolle afhandeling van de bestelling (naam en adres, contactpersoon). Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de bestelling van de Gebruiker en de uitoefening van rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is ook het verzenden van commerciële communicatie en het uitvoeren van andere marketingactiviteiten. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de AVG. 1 letter b) van de AVG, de nakoming van de wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG en het gerechtvaardigde belang van de aanbieder op grond van artikel 6, lid 1, van de AVG. 1 sub f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van de aanbieder is de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

1.5 De Aanbieder maakt voor de uitvoering van de Licentieovereenkomst gebruik van de diensten van onderaannemers, in het bijzonder de postdienstverlener (persoonsgegevens worden opgeslagen in 3 landen) en de webhostingprovider. Onderaannemers worden doorgelicht om persoonsgegevens veilig te verwerken. De provider en de onderaannemer van de webhosting hebben een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens afgesloten, volgens welke de onderaannemer verantwoordelijk is voor de goede beveiliging van de fysieke, hardware- en softwareperimeter en daarom rechtstreeks aansprakelijk is jegens de gebruiker voor elk lek of elke inbreuk op persoonsgegevens.

1.6 De Aanbieder bewaart de persoonsgegevens van de Gebruiker gedurende de periode die nodig is om de rechten en plichten uit te oefenen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker en om aanspraken te doen gelden die voortvloeien uit deze contractuele relaties (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie). Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

1.7 De Gebruiker heeft het recht om de Aanbieder te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens op grond van artikel 15 van de AVG, rectificatie van persoonsgegevens op grond van artikel 16 van de AVG of beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG. De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1. 1 lid 1 sub a en c tot en met f AVG. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

1.8 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens indien hij/zij van mening is dat zijn/haar recht op bescherming van persoonsgegevens is geschonden.

1.9 De Gebruiker is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van het contract, en zonder het verstrekken van persoonsgegevens is het niet mogelijk om het contract door de aanbieder te sluiten of uit te voeren.

1.10 De aanbieder voert geen automatische individuele besluitvorming uit in de zin van artikel 22 van de AVG.

1.11 Een persoon die geïnteresseerd is in het gebruik van de diensten van de Aanbieder door het contactformulier in te vullen:

 1. stemt in met het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor het elektronisch verzenden van commerciële communicatie, reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek en directe productaanbiedingen door de aanbieder en derden, maar niet vaker dan één keer per week en op hetzelfde tijdstip
 2. verklaart dat zij het verzenden van informatie op grond van artikel 1.11.1 niet beschouwt als ongevraagde reclame in de zin van wet nr. 40/1995 Coll., zoals gewijzigd, omdat de gebruiker informatie verzendt op grond van artikel 1.11.1 in combinatie met artikel 7 van wet nr. 480/2004 Coll. gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 3. De Gebruiker kan de toestemming op grond van deze paragraaf te allen tijde schriftelijk intrekken bij de hotel@sojka.eu.

1.12 De aanbieder gebruikt bij zijn presentatie zogenaamde cookies met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, het aanbod te personaliseren, anonieme gegevens te verzamelen en voor analytische doeleinden. Door de website te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van deze technologie.

2. Rechten en plichten tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker (verwerkersovereenkomst)

2.1 Met betrekking tot de persoonsgegevens van de klanten van de gebruikers is de aanbieder een tussenpersoon in de zin van artikel 28 van de AVG. De gebruiker is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten bij de verwerking van persoonsgegevens waartoe de Aanbieder toegang heeft gekregen in het kader van de uitvoering van de licentieovereenkomst die is gesloten in de vorm van aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van www.sojka.eu (hierna te noemen de “Licentieovereenkomst”) die met de Gebruiker zijn gesloten op de datum van opening van het Gebruikersaccount.

2.3. De Aanbieder verbindt zich ertoe om persoonsgegevens voor de Gebruiker te verwerken voor zover en voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de artikelen 2.4 – 2.7 van deze Algemene Voorwaarden. Verwerkingsmethoden worden geautomatiseerd. In het kader van de verwerking zal de aanbieder persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwijderen. De aanbieder heeft niet het recht om persoonsgegevens te verwerken die in strijd zijn met of buiten het bereik van deze algemene voorwaarden vallen.

2.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe om persoonsgegevens voor de Gebruiker in de volgende mate te verwerken:

 1. gemeenschappelijke persoonsgegevens;
 2. bijzondere categorieën van gegevens in de zin van artikel 9 van de AVG die door de Gebruiker worden verzameld in verband met zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

2.5. De Aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken met het oog op de verwerking van de vragen en verzoeken van de Klant die via het contactformulier zijn verkregen.

2.6. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op de werkplekken van de Aanbieder of zijn onderaannemers in de zin van punt 2.8 van deze Algemene Voorwaarden, op het grondgebied van de Europese Unie.

2.7. De Aanbieder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klanten van de Gebruiker voor de Gebruiker te verwerken, gedurende de periode die nodig is voor de uitoefening van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker en uit de uitoefening van vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relaties (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie).

2.8 De gebruiker geeft toestemming voor de inschakeling van een onderaannemer als onderaannemer op grond van art. 28 lid 1. 2 AVG, de aanbieder van applicatiehosting. Tegelijkertijd verleent de Gebruiker de Aanbieder een algemene toestemming om een andere verwerker van persoonsgegevens bij de verwerking te betrekken, maar de Aanbieder moet de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van alle voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het inhuren van extra tussenpersonen of hun vervanging en de Gebruiker de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen deze wijzigingen. De Aanbieder moet aan zijn onderaannemers in de hoedanigheid van verwerker van persoonsgegevens dezelfde verplichtingen opleggen voor de bescherming van persoonsgegevens als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

2.9. De aanbieder verbindt zich ertoe dat de verwerking van persoonsgegevens met name op de volgende wijze wordt gewaarborgd:

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet en op basis van de instructies van de Gebruiker, d.w.z. om alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de levering van het Webplatform.
 2. De aanbieder verbindt zich ertoe de technische en organisatorische bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, zodat ongeoorloofde of toevallige toegang tot de gegevens, de wijziging, vernietiging of het verlies ervan, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerkingen en ander misbruik niet kunnen plaatsvinden, en dat alle verplichtingen van de verwerker van persoonsgegevens voortdurend worden gewaarborgd op het gebied van personeel en organisatie tijdens de periode van gegevensverwerking. voortvloeiend uit de wetgeving.
 3. De genomen technische en organisatorische maatregelen staan in verhouding tot het risiconiveau. De Aanbieder zal ze gebruiken om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen en om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.
 4. De aanbieder verklaart hierbij dat de bescherming van persoonsgegevens onderworpen is aan de interne veiligheidsvoorschriften van de aanbieder.
 5. Alleen bevoegde personen van de Aanbieder en onderaannemers die beschikken over de voorwaarden en omvang van de gegevensverwerking die door de Aanbieder zijn vastgesteld, hebben toegang tot persoonsgegevens in de zin van artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden, en elk van deze personen heeft toegang tot persoonsgegevens onder zijn unieke identificatiecode.
 6. De bevoegde personen van de Aanbieder die persoonsgegevens verwerken op grond van deze Algemene Voorwaarden zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen, waarvan de openbaarmaking hun veiligheid in gevaar zou brengen. De aanbieder zorgt ervoor dat hij aantoonbaar aan deze verplichting is gebonden. Aanbieder draagt er zorg voor dat deze verplichting van Aanbieder en de bevoegde personen ook na beëindiging van de arbeidsverhouding of andere relatie met Aanbieder blijft bestaan.
 7. De aanbieder zal de gebruiker bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, indien mogelijk, om te voldoen aan de verplichting van de gebruiker om te reageren op verzoeken om uitoefening van de rechten van de betrokkene zoals uiteengezet in de AVG; en bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover de aanbieder beschikt.
 8. Bij beëindiging van de dienstverlening in verband met de verwerking op grond van artikel 2.7 van deze Algemene Voorwaarden is de Aanbieder verplicht om alle persoonsgegevens te wissen of terug te geven aan de Gebruiker, tenzij de Aanbieder op grond van een bijzondere wet verplicht is om persoonsgegevens op te slaan.
 9. De Aanbieder zal de Gebruiker alle informatie verstrekken die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de AVG aan te tonen en zal audits, inclusief inspecties, laten uitvoeren door de Gebruiker of een andere door de Gebruiker gemachtigde auditor.

2.10 Gebruiker verplicht zich om Aanbieder onverwijld op de hoogte te stellen van alle aan Gebruiker bekende feiten die van invloed kunnen zijn op de juiste en tijdige uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en om Aanbieder de medewerking te verlenen die nodig is om aan deze Voorwaarden te voldoen.

3. Slotbepalingen

3.1 Deze Algemene Voorwaarden houden op geldig te zijn na het verstrijken van de in artikel 1.6 en artikel 2.7 van deze Voorwaarden genoemde termijn.

3.2 De Gebruiker gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door de toestemming aan te vinken via het online formulier. Door het vakje toestemming aan te vinken, geeft de gebruiker aan dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, ermee instemt en ze volledig accepteert.

3.3 Aanbieder is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De aanbieder is verplicht om de nieuwe versie van de algemene voorwaarden onverwijld op zijn website te publiceren of de nieuwe versie naar het e-mailadres van de gebruiker te sturen.

3.4. Contactgegevens van de Aanbieder in verband met deze Algemene Voorwaarden: +421 948 044 391hotel@sojka.eu.

3.5 Relaties die niet uitdrukkelijk door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, worden beheerst door de AVG en de rechtsorde van Tsjechië, in het bijzonder Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01.01.2015.